Provozní
řád hřiště

I.               VYMEZENÍ POJMŮ
Účelem provozního a návštěvního řádu areálu golfového hřiště je jednoznačné určení práv a povinností návštěvníků, pracovníků služeb a zaměstnanců areálu. Dále vymezení prostor, objektů a vybavení, které jsou jeho součástí a určení způsobu využití areálu s cílem dosažení maximální spokojenosti účastníků golfové hry. 
Golfovým areálem se rozumí 9 jamkové hřiště (tj. včetně odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), Driving Range, cvičné plochy (tj. putting a chipping greeny), vjezd na hřiště, parkovací plochy a plochy pro další rozvoj areálu.
Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele včetně pracovníků na trvalý nebo částečný pracovní úvazek, kteří ke své činnosti využívají jednotlivé součásti golfového areálu.
V celém areálu je zakázáno nechat děti mladší než 10 let bez dozoru.
V klubovně je zakázáno kouření. V ostatních prostorách je kouření zakázáno tam, kde provozovatel umístil zákazovou značku vyjadřující zákaz kouření.
 
II.              PROVOZ AREÁLU
Přístup pro veřejnost:
1.     Areál je přístupný veřejnosti a členům Park Golf Club Hradec Králové, z.s. (dále jen „PGCHK“) pouze v době, určené managementem společnosti Park Golf a.s. Konkrétní otevírací hodiny určuje pro dané období provozovatel hřiště, který také odpovídá za vyvěšení otevírací doby na přístupném místě v recepci hřiště a na www stránkách.
2.     Provozovatel hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná‑li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod na majetku společnosti nebo na třetích osobách.
 
  
 
III.            POVINNOSTI HRÁČŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ
 
1.     Každý návštěvník s úmyslem hrát je povinen po příchodu do areálu buď provést proces samoodbavení, na svém mobilním telefonu v aplikaci TeeTime, na zařízení Czech Kiosk umístěném u recepce areál nebo se nahlásit u obsluhy. Každý návštěvník s úmyslem trénovat si dojedná způsob svého tréninku a jeho zajištění (míčky, hole,..). Poplatky se hradí zásadně před hrou.
Při identifikaci na recepci areálu, Czech Kiosku či mobilní aplikaci TeeTime, je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF, jiným identifikačním dokladem nebo v případě Czech Kiosk kartou ČGF či přihlašovacími údaji ke svému TeeTime účtu.
Provozovatel má právo Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta.
Obsluha si zaznamená data návštěvníka a zajistí jeho potřeby. Návštěvník výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel hřiště pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. osobní data návštěvníka získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb. Tyto údaje mohou být v přiměřeném rozsahu použity k informování o nabízených produktech a službách provozovatele, jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. Návštěvník výslovně ve smyslu zákona č. 480/2014 Sb. souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k předem nevyžádanému sdělení provozovatele o nabízených službách provozovatele, jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. Návštěvník bere na vědomí, že tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.
 
2.      Všichni hráči na hřišti, uživatelé cvičných ploch a drivingu jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců Park Golf a.s. a PGCHK. Na požádání je hráč povinen se prokázat po celou dobu hry potvrzením o úhradě poplatku za hru nebo o úhradě za vstup na Driving Range, či cvičné plochy.
 
3.     Rezervaci přistroje TrackMan je nutné zrušit nejdéle 24 hodin před jejím uskutečněním. Pokud tak hráč neučiní, může mu být účtován storno poplatek ve výši 790 Kč.

4.     Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, se může pohybovat pouze po trasách mimo hřiště, cvičné plochy nebo Driving Range.
 
5.     Hráč i návštěvník areálu, dbá na dodržování pravidel o vydaných výdejích míčků. Na Czech Kiosk či u recepce lze objednat max 3 výdeje míčků na osobu s tím, že po jejich vyčerpání/vypálení si klient může objednat míčky další. O důvodech a jejich výjimkách Vás informuje personál recepce.
 
6.     Hráč i návštěvník areálu, který vstoupí do hřiště, na cvičné plochy nebo Driving Range, tak činí na vlastní nebezpečí.
 
7.     Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti.
 
8.     Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce.
 
 
9.     Za škody způsobené na majetku a zdraví osob v areálu golfového hřiště, jeho provozovatel neodpovídá. Návštěvníci, pracovníci služeb a zaměstnanci areálu berou na vědomí, že jsou povinni nahradit veškeré škody, které způsobí sobě i ostatním osobám svou hrou či jinou činností v areálu golfového hřiště.
 
10.     Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry a golfové etikety. Při jejich porušení má příslušný pracovník obsluhy hřiště právo ukončit okamžitě jejich hru bez náhrady.
 
11.  Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marshallů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule na hřišti.
 
12.  V mimosezónním období je návštěvník povinen dodržovat pravidla vztahující se k tomuto období, tj. nevstupovat na letní greeny, odpaliště a cvičné greeny, ale využívat pro svou hru odpaliště a greeny k zimní hře určené.
 
13.  Hráči musí ke hře na cvičném chipping greenu používat míčky z Driving Range (výjimka je, pro členy VIP a Exclusive, pokud si hráč koupí alespoň 3 košíky míčků anebo vlastní permanentku 100 výdejů či neomezenou permanentku na míčky.).
 
14.  Hráči nesmí ke hře na hřišti využívat žluté či jiné drivingové míčky.
 
15.  V žádném případě není dovoleno během hry a tréninku přecházet na dopadovou plochu Driving Range a pohybovat se v tomto prostoru (např. sbírat míčky). Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.
 
16.  K výuce golfu jsou na tomto resortu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového klubu. V případě, že hráč bude využívat v areálu služby nesmluvního trenéra, je povinen nahlásit tuto skutečnost obsluze a uhradit poplatek „za podložku“.
 
17.  Psi se mohou v rámci areálu pohybovat pouze po vymezených cestách, a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na terasu a do klubovny je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků areálu.
 
18.  V ostatních případech se návštěvníci řídí místními pravidly a pokyny obsluhy areálu golfového cvičiště.

19. Členové Exclusive a VIP nesmí své neomezené míče dávat nečlenům, či hráčům, které si míčky mají hradit.