Informace o zpracování osobních údajů členů / návštěvníků
Park Golf Clubu, z. s. Hradec Králové

Park Golf a.s.

Konference Park s.r.o.

Kongres Park s.r.o.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informujeme, že v souvislosti s Vašim členstvím v Park Golf Clubu Hradec Králové, z. s., je tento Club oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen, zpracovávat Vaše:

 • jméno a příjmení, titul,
 • datum narození,
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 • telefonní číslo,
 • e‐mailovou adresu,
 • rodné číslo (se souhlasem).

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jste informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 5  let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste evidován/a.

Berete na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

 • České golfové federaci,
 • Českému olympijskému výboru,
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Asociaci Golfových Hřišť,
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem zejména, vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí
 • orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:
 • evidence hráčů golfu včetně vedení handicap,
 • organizace hry golfu,
 • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží,
 • tvorba žebříčků,
 • zjištění výkonnosti hráčů,
 • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichžoprávnění je dáno právními předpisy,
 • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy,
 • zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícímičinnostmi,
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
 • na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
 • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je Park Golf Club, z. s. IČ 25997831, se sídlem Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové, a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5., Park Golf a.s. nebon Konference Park s.r.o.

Jste informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem klubu, účastníkem kurzu Hraj Golf Změň Život, ani žadatelem o kartu Rekreačního hráče u Asociace Golfových Hřišť.

Dále souhlasíte s tím, že Park Golf Club Hradec Králové, z. s., nebo Park Golf a.s. nebo Konferencde Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Berete tímto na vědomí, že máte právo kdykoli odvolat shora udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.